நான் ஏறினேன்

I climbed

நான் ஏறவில்லை

I did not climb

climbed = did + climb

எனது நண்பன் ஏறினான்

My friend climbed

எனது நண்பன் ஏறவில்லை

My friend did not climb

climbed = did + climb

நான் தயங்கினேன்

I hesitated

நான் தயங்கவில்லை

I did not hesitate

அவனது நண்பன் தயங்கினான்

His friend hesitated

அவனது நண்பன் தயங்கவில்லை

His friend did not hesitate

நான் விழுங்கினேன்

I swallowed

நான் விழுங்கவில்லை

I did not swallow

எங்களது நண்பன் விழுங்கினான்

Our friend swallowed

எங்களது நண்பன் விழுங்கவில்லை

Our friend did not swallow

நான் புலம்பினேன்

I lamented

நான் புலம்பவில்லை

I did not lament

எனது சகோதரி புலம்பினாள்

My sister lamented

எனது சகோதரி புலம்பவில்லை

My sister did not lament

நான் நச்சரித்தேன்

I pestered

நான் நச்சரிக்கவில்லை

I did not pester

எனது அக்கா மகள் நச்சரித்தாள்

My niece pestered

எனது அக்கா மகள் நச்சரிக்கவில்லை

My niece did not pester

நான் விவாதித்தேன்

I debated

நான் விவாதிக்கவில்லை

I did not debate

எனது கூட்டாளி விவாதித்தான்

My accomplice debated

எனது கூட்டாளி விவாதிக்கவில்லை

My accomplice did not debate

நான் கொப்பளித்தேன்

I gargled