நான் சம்பாதித்தேன்

I earned

விஜய் சம்பாதித்தான்

Vijay earned

எங்க அப்பா சம்பாதித்தார்

Our father earned

அவள் சம்பாதித்தாள்

She earned

நீ சம்பாதித்தாய்

You earned

நான் செலவு செய்தேன்

I spent

விக்ரம் செலவு செய்தான்

Vikram spent

எங்க மாமா செலவு செய்தார்

our uncle spent

அவன் செலவு செய்தான்

He spent

நீ செலவு செய்தாய்

You spent

நான் திக்கினேன்

I stammered

கமல் திக்கினான்

Kamal stammered

என்னுடைய அண்ணன் திக்கினான்

My elder brother stammered

அவர்கள் திக்கினார்கள்

They stammered

நீ திக்கினாய்

You stammered

நான் தள்ளாடினேன்

I tottered

வினோத் தள்ளாடினான்

Vinoth tottered

எனது தம்பி தள்ளாடினான்

My younger brother tottered

நாங்கள் தள்ளாடினோம்

We tottered

நீ தள்ளாடினாய்

You tottered

நான் தவழ்ந்தேன்

I crawled

சந்தோஷ் தவழ்ந்தான்

Santhosh crawled

எனது அக்கா பையன் தவழ்ந்தான்

My nephew crawled

அவன் தவழ்ந்தான்

He crawled

நீ தவழ்ந்தாய்

You crawled