நான் படித்தபோது கடன் வாங்குவேன்

I would borrow when I studied

நான் படித்தபோது கடன் வாங்க மாட்டேன்

I would not borrow when I studied

அவள் சென்ற வருடம் கடன் வாங்கினாள்

She borrowed last year

அவள் சென்ற வருடம் கடன் வாங்கவில்லை

She did not borrow last year