நான் சந்தேகப்பட்டேன்

I suspected

நான் சந்தேகப்பட வேண்டும்

I should suspect

நான் சந்தேகப்பட வேண்டுமா?

Should I suspect?

நான் ஏன் சந்தேகப்பட வேண்டும்?

Why should I suspect?

நான் சந்தேகப்பட்டிடுக்கக் கூடாது

I should not have suspected

நான் மதித்தேன்

I respected

நான் மதிக்க வேண்டும்

I should respect

நான் மதிக்க வேண்டுமா?

Should I respect?

நான் ஏன் மதிக்க வேண்டும்?

Why should I respect?

நான் மதித்திருக்கக் கூடாது

I should not have respected

நான் தேய்த்தேன்

I rubbed

நான் தேய்க்க வேண்டும்

I should rub

நான் தேய்க்க வேண்டுமா?

Should I rub?

நான் ஏன் தேய்க்க வேண்டும்?

Why should I rub?

நான் தேய்த்திருக்கக் கூடாது

I should not have rubbed

நான் ஊதினேன்

I blew

நான் ஊத வேண்டும்

I should blow

நான் ஊத வேண்டுமா?

Should I blow?

நான் ஏன் ஊத வேண்டும்?

Why should I blow?

நான் ஊதியிருக்கக் கூடாது

I should not have blown

நான் கூச்சமூட்டினேன்

I tickled

நான் கூச்சமூட்ட வேண்டும்

I should tickle

நான் கூச்சமூட்ட வேண்டுமா?

Should I tickle?

நான் ஏன் கூச்சமூட்ட வேண்டும்?

Why should I tickle?

நான் கூச்சமூட்டியிருக்கக் கூடாது

I should not have tickled