கடன் வாங்கு

Borrow

நான் கடன் வாங்கினேன்

I borrowed

I am borrowed

நான் கடன் வாங்கவில்லை

I did not borrow

I was not borrowed

நான் கடன் வாங்குவேன்

I shall borrow

I shall borrows

நான் கடன் வாங்க மாட்டேன்

I shall not borrow

I shall not borrows

நான் கடன் வாங்குகிறேன்

I borrow

I am borrow

நான் கடன் வாங்குவதில்லை

I do not borrow

I am not borrow

நான் கடன் வாங்க வேண்டும்

I should borrow

நான் கடன் வாங்கக்கூடாது

I should not borrow

நான் கடன் வாங்கலாம்

I may borrow

நான் கடன் வாங்காமல் போகலாம்

I may not borrow

நான் கடன் வாங்கக்கூடும்

I might borrow

நான் கடன் வாங்காமல் போகக்கூடும்

I might not borrow

நான் கடன் வாங்கி இருக்க வேண்டும்

I should have borrowed

நான் கடன் வாங்கி இருக்கக்கூடாது

I should not have borrowed

நான் கடன் வாங்கி இருப்பேன்

I would have borrowed

நான் கடன் வாங்கி இருக்கமாட்டேன்

I would not have borrowed

என்னால் கடன் வாங்க முடியும்

I can borrow

என்னால் கடன் வாங்க முடியாது

I can not borrow

என்னால் கடன் வாங்க முடிந்தது

I could borrow

என்னால் கடன் வாங்க முடியவில்லை

I could not borrow