நான் ஒரு வாங்கிக்கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

I should apply for a bank loan