நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்?

Where are you coming from?

நான் சென்னையில் இருந்து வருகிறேன்

I am coming from Chennai