பட்டுவாடா

Disbursement

ஒருதலைச்சார்பு

Partiality

பின்வாங்குதல்

Withdraw

அடக்குமுறை

Repression

ஒருவேளை

Perhaps

பிரசித்தம்

Publicity

உறுதிமொழி

Oath

கோமாளி

Buffoon

தவிடு

Bran

இடியாப்பம்

Noodles