நோன்பு

Ceremonial fasting

தழும்பு

Scar

சாராயக்கடை

Tavern

மடை

Sluice

மினுமினுத்தல்

Glittering

சாளரம்

Ventilator

தயங்கு

Hesitate

அர்ப்பணம்

Dedication

எதேச்சையாக

By chance

கடப்பாறை

Crowbar