கைவினை

Handicraft

உட்கரு

Nucleus

பாவனை

Gesture

புதுமை

Novelty

ரசமட்டம்

Spirit level

சுழற்சி

Whirling

படுகொலை

Assassination

இறக்கு

Unload

அறிவு ஜீவி

Intellectual person

சாத்தியம்

Possibility