ஒளிர்தல்

Shining

நிதானம்

Carefulness

வேட்டு

Explosion

செதில்கள்

Scales

வெளிப்படுத்து

Disclose

உறிஞ்சு

Suck

கன்று

Calf

பரிகாரம்

Remedy

முரட்டுத்தன்மை

Rough temper

பிளவு

Rift