சீக்கு

Disease

தூற்றுதல்

Winnowing

முறம்

Winnower

விதிவிலக்கு

Exception

விழுங்கு

Swallow

அறிமுகமான

Acquaintance

ஐக்கியம்

Unity

சுள்ளி

Twig

குப்பை

Garbage / Rubbish

இதம்

Pleasant

சீக்கு

Disease