கருத்தரித்தல்

Conceiving

நுண்ணாய்வு 

Scrutiny

முலாம்பூசுதல்

Gilding

வெடுக்கென

Hastily

பாய்க்கோரை

Reed grass

வீணடித்தல்

Squandering

அக்கப்போர்

Squabble

உடனுக்குடன்

Immediately

பால்பல்

Milk tooth

மயக்கமருந்து

Anesthetic