பிரமிப்பு

Amazement

எதிர்மறை

Negative

செயற்கைசுவாசம்

Artificial respiration

நெடுநீர்

Delay

பேராசை

Avarice

வாக்குமூலம்

Confession

இளக்காரம்

Scorn

ஒப்படை

Hand over

நியாய விசாரணை

Judicial trial

நற்செய்தி

Gospel