எதிர்பார்ப்பு

Expectation

வதைத்தல்

Afflicting

ஆசிரமம்

Hermitage

நெருக்கு

Scrouge

நெருக்கு

Scrouge

சாக்கடை

Ditch / Gutter

கை தவறுதல்

Slip of the hand

மறியல்

Picket

துரத்து

Chase

நாய்க்குணம்

Meanness

அமர்க்களம்

Grandness