சச்சரவு

Quarrel

பக்கவாதம்

Paralysis

அகல் விளக்கு

Clay lamp

இருதார மணம்

Bigamy

பித்த வெடிப்பு

Chap / heel crack

ததும்பல்

Overflowing

ஆளுமை

Personality

உண்டியல்

Hundi

நுட்பம்

Subtle

உருமு

Roar