சிக்கல்

Complication

எஞ்சிய

Residual

விமர்சனம்

Criticism

திசைதிருப்பு

Divert

பணிவு

Humility

பூஞ்சணம்

Fungus

ஏற்றுதல்

Loading

கிண்டல்

Make fun

முடியாட்சி

Monarchy

துரேகம்

Betrayal