மங்காத வாழ்வு

Unfading prosperity

சிக்கனம்

Thrift

மண்வெட்டி

Spade

கிளர்ச்சி

Agitation

பாழுங்கிணறு

Ruined well

கட்டழகு

Charming beauty

கூந்தல்

Tress

சாம்பிராணி

Benzoin / Frankinscense

மனக்குறை

Dissatisfaction

நஞ்சை

Wet land