பாரமேற்று

Load

வேண்டாவெறுப்பு

Unwillingness

தண்டோரா

Announcement

பட்டினி போடு

Starve

மந்தை

Herd

தீக்குளித்தல்

Self-immolation

ஓடி ஒளிதல்

Absconding

ஐம்பூதம்

Five element

பாம்பாட்டி

Snake charmer

ஆட்டுக்கல்

Mortar