நங்கூரம்

Anchor

மனவசியம்

Hypnotism

தாழ்ப்பாள்

Latch

வைக்கோல்

Hay

எழுத்தறிவு

Literacy

மண்ணாங்கட்டி

Clod

ஏற்றுக்கொள்

Accept

திக்கற்றவன்

Destitute

தெய்வீகம்

Divine

கொசுறு

Tips