ஒருமுகப்படுத்து

Concentrate

ஞானோதயம்

Dawn of wisdom / Dawn of wisdom / enlightenment

பிரேதக்குழி

Grave

தள்ளிப்போடு

Postpone

வாடிக்கை

Custom

சமாளித்தல்

Managing

பதர்

Chaff

மனக்குழப்பம் 

Perplexity

அகப்பை

Ladle

புறக்கணி

Neglect