அடகு / அடமானம்

Mortgage

சைகை

Signal

விளிம்பு

Edge

இரை

Prey

குளவி

Wasp

சலிப்பு

Boredom

நொண்டிச்சாக்கு

Lame excuse

சுட்டிக்காட்டு

Point out

பிந்துதல்

Lagging behind

அடக்கம்

Humility