அவதூறு

Slander

பழிகாரன்

Avenger

ஏவுதல்

Launching

குலமுறை

Pedigree

கோழை

Coward

தீரம்

Bravery

மறு விசாரணை

Retrial

நெற்களஞ்சியம்

Granary

கிறுக்கல்

Scribbling

மிரட்டு

Threaten