சொட்டுநீர்ப் பாசனம்

Drip irrigation

ஊமை

Dumb

கருச்சிதைவு

Miscarriage

இடைவிடாமல்

Incessantly

பொழுதுசாய

Twilight

கையும் களவுமாக

Red handed

பிழைதிருத்தம்

Erratum

பினாத்துதல்

Blabbering

மிகைப்படுத்துதல்

Exaggeration

அறம்

Virtue