சுட்டித்தனம்

Mischievousness

நோஞ்சான்

Weak person

அங்கி

Robe

பிரசாரம்

Propaganda

கல்லாமை

Illiteracy

கீற்று

Slice

கொஞ்சு

Prattle

தப்பித்தல்

Escaping

ஒத்திகை

Rehearsal

ஓட்டுச்சாவடி

Polling booth