எளிமை

Simplicity

பாதாளம்

Abyss

கசிதல்

Leakage

பிடுங்குதல்

Snatching

பிரகடனம்

Proclamation

பொய்சத்தியம்

Perjury

உச்சரிப்பு

Pronunciation

ராட்டினம்

Merry-go-round

இளிச்சவாயன்

Gullible Person

கெஞ்சு

Entreat