வேலி

Fence

குபேரன்

Pluto

சித்தர்

Mystic

பாவமண்ணிப்பு

Shrift

கரகம்

Pitcher

திறப்புவிழா

Inaugural function, Opening ceremony

தோட்டா

Cartridge

நுணுக்கம்

Minuteness

தூண்டுதல்

Incitement

தடிப்பு

Swelling