ஆணவம்

Egotism

கழிவு நீர்

Sewage water

சூட்டுக்கோல்

Soldering Iron

உயில்

Will / Testament

உலவு

Stroll

குவி

Heap

கற்பனையான

Fictitious

குழறுதல்

Babbling

முடக்கம்

Restraint

நிவாரணம்

Relief