சாம்பார்

Sauce

அணிவகுப்பு

Parade

அதட்டு

Threaten

கம்பளிப்பூச்சி

Caterpillar

இறைத்தல்

Scattering

ஒட்டடை

Cob-web

குண்டர்

Hooligan

அருவி

Cascade

சாபம்

Curse

வருந்து

Regret