சுத்திகரிப்பு

Purification

அவமதி 

Insult

ஒளிமயமான

Effulgent

நடுவர் மன்றம்

Tribunal

தொட்டாற்சுருங்கி

Touch me not plant

சாமான் அனுப்புபவர்

Consignor

சொத்தை

Worm eaten

கஞ்சி

Porridge

கண்ணி பொறி

Snare

சூம்பிய

Withered