தகர்த்தல்

Demolishing

வல்லமை

Might

இரசனை

Taste

மூச்சுத்திணறல்

Suffocation

யுக்தி

Strategy

பிரகடனம்

Proclamation

ஆச்சரியம்

Marvel

நல்லறம்

Righteousness

செய்துமுடி

Accomplish

புரவலர்

Patron