அலசல்

Analysis

இலாடம்

Metal shoe

கந்தை

Tatters

விரோதி

Enemy

கருனை மனு

Mercy Petition

தெய்வ பக்தியற்ற

Profane

உபதேசம்

Preaching

கலைதல்

Dispersing

கீச்சுக்குரல்

Shrill voice

சீரழிவு

Degeneration