பாசனம்

Irrigation

மூங்கில்

Bamboo

திறமையில்லாத

Incapable

விடாமுயற்சி

Perseverance

அகதி

Refugee

புரள்

Writhe

கிண்ணம்

Bowl

கிளிஞ்சல்

Oyster-shell

பொருட்சேதம்

Loss of property

இரங்கல்

Condolence