சரம்

String

மறுப்பு

Denial

வாட்டம்

Withering

தணிக்கை

Auditing

அண்டங்காக்கை

Raven

பகிர்தல்

Sharing

பிற்சேர்க்கை

Appendix

அட்டூழியம்

Atrocity

காட்டுத்தனம்

Incivility

நீதிநெறி

Morality