உயிர்த்தோழன்

Bosom Friend

குடுகுடுப்பைக்காரன்

Sooth saying beggar

துக்க வீடு

Funeral house

கத்தை

Bundle

கொடியவன்

Cruel man

நிசப்தம்

Silence

வஞ்சம் தீர்

Revenge

நாற்று

Seedling

தடியன்

Stout person

மீட்டுக் கொள்

Redeem