வற்புறுத்து

Compel

நாசூக்கு

Polite way

யூகித்தல்

Guessing

கண்மூடித்தனம்

Stupidity

தட்டி

Tatty

கூட்டம்

Crowd

கிரகி

Absorb

வீரியம்

Strength

பயிற்சி பெறுபவன்

Trainee

இளமைப் பருவம்

Adolescence