வாடு

Wither

நிலையாமை

Instability

புகை விடுதல்

Emitting smoke

சுபிட்சம்

Prosperity

தகதகத்தல்

Glittering

நளினம்

Gentleness

காலைக்கடன்

Morning observances

பறிமுதல் செய்

Confiscate

அசடு

Fool / Stupid

ஒளிவு மறைவான

Clandestine