நாணக்கேடு

Immodesty

வெறுப்புடன் கூடிய கோபம்

Indignation

கஞ்சத்தனம்

Stinginess

தோஷம்

Defect

நிபுணன்

Expert

கலக்குதல்

Stirring

கந்தல்

Worn out

பூரான்

Centipede

சொடக்கு

Crack

சமர்ப்பணம்

Dedication