வசதி

Comfort

சாரம்கட்டுதல்

Scaffolding

பனிப்போர்

Cold war

நிராயுதம்

Unarmed

தொகுப்பு

Compilation / Collection

நீவுதல்

Rubbing gently

நீவுதல்

Rubbing gently

அரிவாள்

Sickle

நாட்டுடமையாக்கல்

Nationalization

பூர்வீகம்

Origin

மண்டி

Depot