துச்சம்

Meanness

வரம்பு மீறிச் செலவு செய்கிற

Extravagant

இழிவு

Insult

பாதிரியார்

Clergy

கைப்பிடி

Handle

நாவிதன்

Barber

நன்றி கெட்டவன்

Ungrateful person

பாலைவனச்சோலை

Oasis

இடி முழக்கம்

Thunderous Storm

பின்தொடர்தல்

Following