கன்னியாஸ்திரி

Nun

மூர்க்கம்

Fierceness

பெருச்சாளி

Bandicoot

கச்சாப் பொருள்

Raw Material

சுண்டு

Toss

குடைச்சல்

Bodily pain / Neuralgia

ஜப்தி

Seize

மகுடம்

Crown

உயிர்த்தெழு

Resurrect

குப்பைக்கூளம்

Trash