கைதூக்கு

Uplift

சம்பந்தம்

Connection

சாராம்சம்

Gist

சீர்திருத்தம்

Reformation

தூங்குமூஞ்சி

Sleepy fellow

சண்டியர்

Rogue

லட்சியம்

Motto

சூலம்

Trident

ஜீவனாம்சம்

Alimony

பகைமை

Enmity