குடியேற்றம்

Emigration

சவுரி

False hair

முந்து

Overtake

முற்றம்

Court-yard

குணப்படுத்து

Cure

தருமம்

Alms

இடி

Thunder

கட்டி

Tumour

சாதுரியம்

Cleverness

ஆலங்கட்டி

Hail stone