குத்தூசி

Bradawl

தங்க முலாம்

Gold gilt

அரவணை

Embrace

கூரை வீடு

Thatched house

ஆசி 

Benediction

தூவானம்

Drizzling

அச்சு

Mould

எலும்புக்கூடு

Skeleton

தும்மு

Sneeze

பிஞ்சு

Tender