பேதி

Purging

ஊக்கு

Safety pin

அதிகப்பிரசங்கி

Impudent fellow

தத்துப்பிள்ளை

Adopted child

வாய்பிதற்றல்

Speaking incoherently

உறுமு

Roar

அராஜகம்

Anarchy

சுருள்

Coil

அசைபோடு

Ruminate

சூதாட்டம்

Gambling