ஆக்ரோசம்

Fury

இழப்பு

Loss

வாய்க்கால்

Channel

ஊர்வன

Reptiles

நசுக்கு

Suppress

சில்லரை

Sundry

எகிறுதல்

Leaping

கூலிப்படை

Mercenary force

வெயில்

Sun light

கொடியேற்றம்

Flag hoisting