படிக்காசு

Daily allowance

கோட்பாடு

Principle

பதைபதைத்தல்

Fluttering

தாட்சணயம்

Compassion

மிடுக்கு

Pride

உருமாற்றம்

Metamorphosis

கம்பீரம்

Majestic

ஆள்மாறாட்டம்

Impersonation

நிகழ்ச்சிநிரல்

Agenda

முரண்டு

Obstinacy