இரத்தினம்

Gem

கரகரப்பு

Hoarseness of voice

சங்கோசம்

Shyness

தாலி

Marriage badge

தீர்மானம்

Resolution

பேரிழப்பு

Catastrophic loss

கொப்பளம்

Blister

ஒய்யாரம்

Foppery

களவு

Theft

புகழ் 

Fame