சகஜம்

Normal

அலங்கோலம்

Disorder

சலுகை

Concession

புகட்டு

Instruct

சர்வாதிகாரி

Dictator

கலகம்

Mutiny

தடம் புரளுதல்

Derailment

துன்புறுத்து

Harass

மகிமை

Glory

மேன்மை

Excellence