குனிதல்

Bending

சாமான் பெறுபவர்

Consignee

சந்தா

Subscription

பதுக்குதல்

Hoarding

அபத்தம்

Nonsense

நேர்த்தி

Perfectness

நக்கல்

Satire / Ridicule

இடைவெளி

Gap

சுளுக்கு

Sprain

அடைகாத்தல்

Incubating